Geschenkbongen

Du wëls enger léiwer Persoun en flotten Cadeau maachen?

Wéi wier et dann mat engem Geschenkbong ?